ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ MAFRA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla soutěží v časopisu Na chalupě s Terezou Bebarovou

Tímto stanovujeme pravidla soutěží v časopisu Na chalupě s Terezou Bebarovou pořádané společností MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti ve znalostních, kreativních a „ostatních“ soutěžích v časopisu Na chalupě s Terezou Bebarovou či časopisem Na chalupě s Terezou Bebarovou organizovaných (dále jen „Soutěž“).

1.2. Pořadatelem soutěží je společnost MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Pořadatel“).

1.3. Tyto podmínky účasti v soutěžích časopisu Na chalupě s Terezou Bebarovou (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://casopisy.mafra.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4. Zkratky a termíny, označené v Podmínkách velkým písmenem, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. VÝHRY V SOUTĚŽI

2.1. Výhry jsou uvedeny u jednotlivých soutěží v časopise Na chalupě s Terezou Bebarovou.

2.2. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná, pouze u označených křížovek (tj. v rámci soutěží, kde je tak výslovně stanoveno) může Účastník volit mezi věcnou výhrou nebo peněžitou výhrou.

2.3. Každý Vítěz bude o výhře vhodnou formou vyrozuměn a bude mu doručena na náklady Pořadatele.

2.4. Pokud Vítěz nezareaguje na tři (3) zaslané výzvy (prostřednictvím SMS či volání) o upřesnění doručovací adresy, ztrácí na výhru nárok. Výhry, které si výherci po odeslání nevyzvednou nebo nepřevezmou, se vrací Pořadateli a Vítěz na ně ztrácí nárok bez náhrady. Finanční výhry budou výhercům odeslány výhradně na bankovní účet a to na základě údajů poskytnutých výherci (tj. číslo bankovního účtu, jméno a příjmení).

3. SMS SOUTĚŽE

3.1. Účastník se může účastnit SMS soutěže ve znalostní soutěži uveřejněnou na stránkách příslušného vydání časopisu Na chalupě s Terezou Bebarovou. V případě znalostních soutěží se stane Vítězem příslušné výhry vždy ten, kdo zcela správně, popř. nejpřesněji ze všech Účastníků, odpoví na soutěžní otázku.

3.2. V případě většího počtu zcela správných, popř. stejně přesných SMS odpovědí, budou Účastníkům s takovými SMS odpověďmi zasílány další znalostní či kreativní úkoly, a to až do doby, než bude popsaným způsobem určen konečný Vítěz (Vítězi).

3.3. U kreativních úkolů budou Vítězi vybráni vždy ze všech došlých SMS Účastníků, které budou obsahovat řešení zadaného kreativního úkolu, a to na základě výběru odborné komise Pořadatele, která určí nejkreativnější splnění kreativního zadání.

3.4. Uzávěrka zasílání tajenek SMS je specifikována u konkrétní soutěže.

3.5. Účastník je povinen po dobu probíhající soutěže zasílat SMS zprávy z jednoho telefonního čísla.

4. „OSTATNÍ“ SOUTĚŽE

4.1. Účastník se může zapojit do soutěže na základě pravidel, která budou specifikována vždy u konkrétní soutěže.

4.2. Účastník je povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu na výzvu Pořadatele.

4.3. Účastník ztrácí nárok na výhru v případě, kdy se Pořadateli nepodaří Účastníka ani do dvou (2) dnů od obdržení SMS, s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se Účastník zapojil do soutěže, jakož i v případě, kdy Účastník jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci vzájemných práv a povinností mezi Pořadatelem a Účastníkem.

5. JAK POSÍLAT ŘEŠENÍ

5.1. Účastník zasílá odpověď na soutěžní otázku SMS zprávou na tel. č. 906 15 09 (pokud není uvedeno jiné). Tvar pro odeslání tajenky najdete u každé soutěže. Mezi slovy udělejte mezeru, za tajenku nepište jiné znaky. Pište bez diakritických znamének. Cena jedné SMS = 9 Kč, včetně DPH. Provozovatelem služby je Advanced Telecom Services, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 100 00 Praha 10.

5.2. U SMS soutěží jsou detaily o době konání a způsobu odesílání odpovědí uvedeny u jednotlivých soutěží v časopise Na chalupě s Terezou Bebarovou. A to včetně určení doby, kdy lze zasílat odpovědi na nominační část soutěží i přesný termín zaslání finálního kreativního úkolu na všechny Účastníky soutěží, kteří správně a včas odpověděli na otázku z nominační části. SMS odpovědi lze posílat dle uveřejněných termínů od (6:00:00 hod) do (23:59:59 hodin).

5.3. Na jednotlivé soutěžní křížovky lze posílat i více SMS. Pokud soutěžící odešle SMS zprávu prostřednictvím internetu nebo z nestandardního telefonního čísla, nebude zařazen do soutěže. Cena jedné SMS je 9 Kč, včetně DPH.

6. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

6.1. Výherci jednotlivých soutěží budou uveřejněni vždy v následujícím čísle časopisu Na chalupě s Terezou Bebarovou, a to ve tvaru: jméno, první písmeno příjmení a město.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

Příjemce osobních údajů:

Advanced Telecom Services, s.r.o., IČO: 276 35 007, se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 120434, provozovatel SMS brány. Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, zajišťující doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa bydliště, email, telefonní číslo, popřípadě číslo bankovního účtu (dále jen „Osobní údaje“). Tyto kontakty lze využít pro přímý marketing organizátora.

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese http://casopisy.mafra.cz/zasady.

V Praze, dne 1. 02. 2022

Kalendář vydání časopisů
Pondělí
4 / 3
Rytmus života č. 10
TV Plus14 č. 6
TV Revue č. 6
Úterý
5 / 3
Claudia č. 10
Čas pro hvězdy č. 10
Chvilka v kuchyni č. 3
Týdeník Televize č. 11
Středa
6 / 3
Chvilka pro luštění č. 3
Chvilka pro luštění Osmisměrky č. 2
Chvilka pro tebe č. 10
Nostalgie č. 3
Pestrý svět č. 10
Tina č. 10