ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ MAFRA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla soutěží v časopisu Můj svět

Tímto stanovujeme pravidla soutěží v časopisu Můj svět pořádané společností MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti ve znalostních, kreativních a „ostatních“ soutěžích v časopisu Můj svět či časopisem Můj svět organizovaných (dále jen „Soutěž“).

1.2. Pořadatelem soutěží je společnost MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Pořadatel“).

1.3. Tyto podmínky účasti v soutěžích časopisu Můj svět (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://casopisy.mafra.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4. Zkratky a termíny, označené v Podmínkách velkým písmenem, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. VÝHRY V SOUTĚŽI

2.1. Výhry jsou uvedeny u jednotlivých soutěží v časopise Můj svět.

2.2. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná, pouze u označených křížovek (tj. v rámci soutěží, kde je tak výslovně stanoveno) může Účastník volit mezi věcnou výhrou nebo peněžitou výhrou.

2.3. Každý Vítěz bude o výhře vhodnou formou vyrozuměn a bude mu doručena na náklady Pořadatele.

2.4. Pokud Vítěz nezareaguje na tři (3) zaslané výzvy (prostřednictvím SMS či volání) o upřesnění doručovací adresy, ztrácí na výhru nárok. Výhry, které si výherci po odeslání nevyzvednou nebo nepřevezmou, se vrací Pořadateli a Vítěz na ně ztrácí nárok bez náhrady. Finanční výhry budou výhercům odeslány výhradně na bankovní účet a to na základě údajů poskytnutých výherci (tj. číslo bankovního účtu, jméno a příjmení).

3. SMS SOUTĚŽE

3.1. Účastník se může účastnit SMS soutěže prostřednictvím správné odpovědi na nominační otázku uveřejněnou na stránkách příslušného vydání časopisu Můj svět. Správná odpověď na nominační otázku je vždy obsažena v příslušné tajence vztahující se k dané soutěži.

3.2. Všichni Účastnici, kteří správně a stanoveným způsobem odpovědí na nominační otázku, obdrží finálový (kreativní či znalostní) úkol.

3.3. V případě znalostních soutěží se stane Vítězem příslušné výhry vždy ten, kdo zcela správně, popř. nejpřesněji ze všech Účastníků, odpoví na soutěžní otázku.

3.4. V případě většího počtu zcela správných, popř. stejně přesných SMS odpovědí, budou Účastníkům s takovými SMS odpověďmi zasílány další znalostní či kreativní úkoly, a to až do doby, než bude popsaným způsobem určen konečný Vítěz (Vítězi).

3.5. U kreativních úkolů budou Vítězi vybráni vždy ze všech došlých SMS Účastníků, které budou obsahovat řešení zadaného kreativního úkolu, a to na základě výběru odborné komise Pořadatele, která určí nejkreativnější splnění kreativního zadání.

3.6. Uzávěrka zasílání tajenek SMS je specifikována u konkrétní soutěže.

3.7. Účastník je povinen po dobu probíhající soutěže zasílat SMS zprávy z jednoho telefonního čísla.

4. „OSTATNÍ“ SOUTĚŽE

4.1. Účastník se může zapojit do soutěže na základě pravidel, která budou specifikována vždy u konkrétní soutěže.

4.2. Účastník je povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu na výzvu Pořadatele.

4.3. Účastník ztrácí nárok na výhru v případě, kdy se Pořadateli nepodaří Účastníka ani do dvou (2) dnů od obdržení SMS, s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se Účastník zapojil do soutěže, jakož i v případě, kdy Účastník jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci vzájemných práv a povinností mezi Pořadatelem a Účastníkem.

4.4. Pokud nepřijde takový počet správných SMS, aby bylo možno přidělit některou výhru, taková výhra v dané soutěží propadá ve prospěch Pořadatele.

4.5. Finanční výhry od 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) včetně, může každý Účastník v soutěži, která se řídí těmito Podmínkami, získat jen jednou za šest měsíců. Ve všech ostatních soutěžích časopisu Můj svět může každý Účastník vyhrát pouze jednou měsíčně, a to i v případě, že soutěží z jiného telefonního čísla.

5. JAK POSÍLAT ŘEŠENÍ

5.1. Účastník zasílá odpověď na soutěžní otázku SMS zprávou na tel. č. 906 15 09 (pokud není uvedeno jiné). Tvar pro odeslání tajenky najdete u každé soutěže. Mezi slovy udělejte mezeru, za tajenku nepište jiné znaky. Pište bez diakritických znamének. Cena jedné SMS = 9 Kč, včetně DPH. Provozovatelem služby je Advanced Telecom Services, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 100 00 Praha 10.

5.2. U SMS soutěží jsou detaily o době konání a způsobu odesílání odpovědí uvedeny u jednotlivých soutěží v časopise Můj svět. A to včetně určení doby, kdy lze zasílat odpovědi na nominační část soutěží i přesný termín zaslání finálního kreativního úkolu na všechny Účastníky soutěží, kteří správně a včas odpověděli na otázku z nominační části. SMS odpovědi lze posílat dle uveřejněných termínů od (6:00:00 hod) do (23:59:59 hodin).

5.3. Na jednotlivé soutěžní křížovky lze posílat i více SMS. Pokud soutěžící odešle SMS zprávu prostřednictvím internetu nebo z nestandardního telefonního čísla, nebude zařazen do soutěže. Cena jedné SMS je 9 Kč, včetně DPH.

6. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

6.1. Výherci jednotlivých soutěží budou uveřejněni vždy v následujícím čísle časopisu Můj svět, a to ve tvaru: jméno, první písmeno příjmení a město.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

Příjemce osobních údajů:

Advanced Telecom Services, s.r.o., IČO: 276 35 007, se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 120434, provozovatel SMS brány. Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, zajišťující doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa bydliště, email, telefonní číslo, popřípadě číslo bankovního účtu (dále jen „Osobní údaje“). Tyto kontakty lze využít pro přímý marketing organizátora.
Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese http://casopisy.mafra.cz/zasady.

V Praze, dne 1. 12. 2018

Kalendář vydání časopisů
Pátek
19 / 7
Čas na lásku č. 15
Téma č. 30
Pondělí
22 / 7
Rytmus života č. 30
TV Plus14 č. 16
TV Revue č. 16
Úterý
23 / 7
Claudia č. 30
Claudia Recepty&křížovky č. 3
Čas pro hvězdy č. 30
ČNL speciály č. 2
Týdeník Televize č. 31