ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ MAFRA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Pravidla soutěží v časopisu Chvilka pro tebe

Tímto stanovujeme pravidla soutěží v časopisu Chvilka pro tebe pořádané společností MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Účelem tohoto dokumentu je stanovení podmínek účasti ve znalostních a kreativních soutěžích v časopisu Chvilka pro tebe či časopisem Chvilka pro tebe organizovaných (dále jen „Soutěž“).

1.2. Pořadatelem soutěží je společnost MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328 (dále jen „Pořadatel“).

1.3. Tyto podmínky účasti v soutěžích časopisu Chvilka pro tebe (dále jen „Podmínky“) doplňují Všeobecné podmínky dostupné na internetové adrese http://casopisy.mafra.cz/vseobecne-podminky-pro-souteze s tím, že je-li určité ustanovení v Podmínkách odlišné od ustanovení ve Všeobecných podmínkách, má takové ustanovení v Podmínkách přednost.

1.4. Zkratky a termíny, označené v Podmínkách velkým písmenem, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách.

2. VÝHRY V SOUTĚŽI

2.1. Výhry jsou uvedeny u jednotlivých soutěží v časopise Chvilka pro tebe.

2.2. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není obecně možná, pouze v rámci soutěží, kde je tak výslovně stanoveno, může Účastník volit mezi věcnou výhrou nebo peněžitou výhrou.

2.3. Každý Vítěz bude o výhře vhodnou formou vyrozuměn do dvou (2) pracovních dní a bude mu doručena na náklady Pořadatele. Finanční výhry budou výhercům odeslány výhradně na bankovní účet a to na základě údajů poskytnutých výherci (tj. číslo bankovního účtu, jméno a příjmení).

2.4. Pokud Vítěz nezareaguje na tři (3) zaslané výzvy (prostřednictvím SMS či volání) o upřesnění doručovací adresy, ztrácí na výhru nárok. Výhry, které si výherci po odeslání nevyzvednou nebo nepřevezmou, se vrací Pořadateli a Vítěz na ně ztrácí nárok bez náhrady.

3. SOUTĚŽE

3.1. Účastník se může účastnit soutěže prostřednictvím správné odpovědi na nominační otázku uveřejněnou na stránkách příslušného vydání časopisu Chvilka pro tebe. Správná odpověď na nominační otázku je vždy obsažena v příslušné tajence vztahující se k dané soutěži. Zároveň s nominační odpovědí Účastník musí zaslat i kreativní úkol, který je uveden u příslušné soutěže.

3.2. Vítěz bude vybrán vždy ze všech došlých odpovědí Účastníků, které budou obsahovat jak odpověď na nominační otázku, tak řešení zadaného kreativního úkolu, a to na základě výběru odborné komise Pořadatele.

3.3. Uzávěrka zasílání tajenek je každé úterý o půlnoci.

3.4. Měsíční soutěže o 60 000 Kč se Účastník může účastnit prostřednictvím správného znění tajenky z křížovky uveřejněné na stránkách příslušného vydání časopisu Chvilka pro tebe. Všichni Účastníci, kteří správně a stanoveným způsobem zašlou znění tajenky, obdrží finálový (kreativní) úkol. Vítězem příslušné výhry se vždy stane ten, kdo nejkreativněji ze všech Účastníků odpoví na kreativní úkol. U kreativních úkolů bude Vítěz vybrán vždy ze všech došlých SMS Účastníků, které budou obsahovat řešení zadaného kreativního úkolu, a to na základě výběru odborné komise Pořadatele, která určí nejkreativnější splnění kreativního zadání.

3.5. Výhry může každý Účastník v soutěži, která se řídí těmito Podmínkami, získat jen jednou za šest měsíců.

3.6. Účastník je povinen po dobu probíhající soutěže zasílat SMS zprávy z jednoho telefonního čísla.

4. JAK POSÍLAT ŘEŠENÍ

4.1. Účastník zasílá odpověď na soutěžní otázku (úkol) v souladu s níže uvedenými pokyny:

4.1.1 SMS zprávou na tel. č. 906 15 09 (pokud není uvedeno jiné). Tvar pro odeslání tajenky najdete u každé soutěže. Mezi slovy udělejte mezeru, za tajenku nepište jiné znaky. Pište bez diakritických znamének. Cena jedné SMS = 9 Kč, včetně DPH. Provozovatelem služby je Advanced Telecom Services, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 100 00 Praha 10.

4.1.2 Prostřednictvím webového odpovědního formuláře. Tajenky vepište tiskacími písmeny do příslušných políček webového odpovědního formuláře včetně jména, příjemní a telefonního čísla. Odpovědní formulář naleznete na http://casopisy.mafra.cz/chvilkaprotebe/formular.

4.2. U soutěží jsou detaily o době konání a způsobu odesílání odpovědí uvedeny u jednotlivých soutěží v časopise Chvilka pro tebe. Odpovědi lze posílat dle uveřejněných termínů ode dne zahájení od 6:00:00 hod do dne ukončení do 23:59:59 hodin.

4.3. Na jednotlivé soutěžní otázky/úkoly lze posílat i více odpovědí. Pokud soutěžící odešle SMS zprávu prostřednictvím internetu nebo z nestandardního telefonního čísla, nebude zařazen do soutěže.

5. UVEŘEJNĚNÍ VÝHERCŮ

5.1. Výherci jednotlivých soutěží budou uveřejněni vždy v následujícím čísle časopisu Chvilka pro tebe, a to ve tvaru: jméno, první písmeno příjmení a město.

5.2. Výherce hlavní výhry bude kontaktován redakcí časopisu Chvilka pro tebe a bude požádán o zaslání své aktuální fotografie, kde je zachycen s časopisem Chvilka pro tebe. Výherce bere na vědomí a akceptuje, že tato jeho fotografie bude následně uveřejněna v časopise Chvilka pro tebe.

5.3. Výherce se v tomto případě zavazuje zaslat pouze vlastní, originální fotografii tak, aby nebyla neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob, např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak, odpovídá v plném rozsahu takový výherce za veškeré škody vzniklé v této souvislosti Pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by Pořadateli anebo jiné osobě vznikla jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo jakékoliv související náklady, je takový výherce povinen je v plném rozsahu uhradit.

6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je

MAFRA, a.s. IČO 45313351, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.

Příjemce osobních údajů

Advanced Telecom Services, s.r.o., IČO: 276 35 007, se sídlem Praha 10, Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 120434, provozovatel SMS brány.

Česká pošta, s.p., IČO 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565, zajišťující doručení výhry.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracovávají se především tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, adresa bydliště, email a telefonní číslo, u hlavních výherců podobizna, popřípadě číslo bankovního účtu (dále jen „Osobní údaje“).

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a informacemi o zpracování osobních údajů účastníků soutěží. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese http://casopisy.mafra.cz/zasady.

V Praze, dne 1. 12. 2018

Kalendář vydání časopisů
Pondělí
20 / 5
Rytmus života č. 21
TV Max č. 11
Úterý
21 / 5
Claudia č. 21
Čas pro hvězdy č. 21
Týdeník Televize č. 22