ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ MAFRA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování návštěvníků webových stránek

(dále jen „Zásady“)

Tyto Zásady shrnují způsob a postup při zpracování osobních údajů společnosti MAFRA Print, a.s. IČO 073 23 441, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23687 (dále jen „Správce“), pokud se jedná o osobní údaje návštěvníků webových stránek vlastněných a/nebo provozovaných Správcem.

Níže se dozvíte, jak bude Správce zpracovávat Vaše údaje. S ohledem na to, že dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), doplnili jsme do jednotlivých bodů poučení o relevantních ustanoveních tohoto Nařízení.

V Zásadách je vysvětleno:

 • Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.
 • Jak tyto informace využíváme.
 • Jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k informacím a jejich aktualizace.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost MAFRA Print, a.s. IČO 073 23 441, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23687.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je subjekt, který dohlíží nad tím, že osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením a dalšími prováděcími předpisy. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ladislav Olejník (email: dpo.mfp@mafra.cz).

Příjemcem osobních údajů je dále:

 1. Spolupracující advokátní kancelář Mgr. Petra Fialová, advokátka ev. č. ČAK 9921, IČO: 66256330; se sídlem Vinohradská 1899/112, Vinohrady, Praha 3, PSČ: 130 00;
 2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů;
 3. Provozovatel webového hostingu SuperNetwork s.r.o., IČO: 25492063, se sídlem Bilejova 407, Stráž nad Nisou, PSČ: 463 03.

Návštěvník

Návštěvníkem je osoba navštěvující webové stránky vlastněné a provozované Správcem.

1. PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ A JEJICH PŘÍJEMCŮ

1.1. Za osobní údaje se podle Nařízení považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.2. Jedná se především o tyto osobní údaje: Cookie, IP adresa a http referer (dále jen „Osobní údaje“).

2. ÚČELY A PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ

2.1. V určitých případech stanovených v Nařízení může Správce Osobní údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.

2.2. Účelem zpracování Osobních údajů je zajištění provozu internetových stránek Správce.

2.3. Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat.

2.4. Právním důvodem zpracování Osobních údajů jsou oprávněné zájmy Správce.

2.5. Mezi právní důvody zpracování patří:

 1. Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů,
 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,
 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody Subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

2.6. Dále budou Osobní údaje užívány Správcem za účelem plnění jeho právních povinností, pokud se vzhledem k účelu aplikují.

3. Využívání Cookies

3.1 Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookies do Vašeho počítače či jiného zařízení. Cookies představují malé textové soubory, které náš server pošle prohlížeči, jehož prostřednictvím si prohlížíte webové stránky a ten je uloží ve Vašem počítači.

3.2 Cookies neslouží k získání jakýchkoliv citlivých osobních údajů, ani nesbírají informace, jež by obsahovaly přímé identifikační údaje Vaší osoby, pouze usnadňují načtení znovu navštívených internetových stránek vč. Vámi preferovaného nastavení těchto stránek.

3.3 Na našich webových stránkách naleznete dočasné soubory cookies, které jsou uloženy ve Vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče a trvalé soubory cookies, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

3.4 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váše zařízení identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši webovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně. Trvalé cookies nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Příslušná data ukládáme vždy zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty, proto Vás nemůžeme jakkoliv identifikovat.

3.5 Soubory cookies využíváme k uložení osobního nastavení, ke statistickému zaznamenání, měření návštěvnosti internetových stránek, zabezpečení sítě a k reklamním účelům.

 • Uložení osobního nastavení – k uložení osobního nastavení slouží tzv. technické cookies. Tyto soubory zlepšují funkčnost našich stránek například tím, že umožňují zapamatovat si Vámi nastavený preferovaný jazyk či Vám pomáhají změnit velikost textu, písmo a další prvky webových stránek, tak aby odpovídaly Vašim požadavkům a potřebám.
   
 • Statistické zaznamenání, měření návštěvnosti a zabezpečení sítě – k těmto účelům využíváme tzv. analytické cookies, které pomáhají zjišťovat, kolik osob navštívilo naše stránky. To nám umožňuje pochopit, čemu naši čtenáři dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme nástroj Google Analytics. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/index.html. Pro informace o dalším zpracování v rámci tohoto nástroje se ovšem musíte obrátit na společnost Google.

  Za účelem řešení technických problémů, zajištění IT bezpečnosti a pro statistické účely, ukládáme v rámci technických nastavení našich serverů po krátkou dobu v řádu nejvýše dnů i IP adresy, z nichž byly naše články či reklamy navštíveny, ze kterých následně připravujeme agregované údaje o návštěvnosti našich stránek a jednotlivých článků. Tyto údaje nepropojujeme s žádnými dalšími údaji, kromě navštíveného obsahu, ledaže bychom řešili konkrétní technický či bezpečnostní incident.

  Jelikož pracujeme pouze s informacemi v anonymizované podobě, které nijak nespojujeme s jinými informacemi, nedokážeme z cookies zjistit, jak se konkrétní návštěvník choval, jaké články a kolikrát četl. Cookies nám umožňují zjistit pouze obecné informace, které se nevztahují ke konkrétní osobě, např. kolik návštěvníků shlédlo danou rubriku/článek.

  Naše servery se dále účastní výzkumu návštěvnosti českého internetu NetMonitor.
   
 • Reklamní účel – na naších webových stránkách umožňujeme umisťovat reklamy jiným subjektům (provozovatelům reklamních systémů). Inzertní systémy těchto provozovatelů vytváří vlastní cookies, jejichž prostřednictvím zjišťují, kolik osob vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve Vašem počítači ukládány cookies těchto provozovatelů reklamních systémů, za takové zpracování však odpovídají přímo tito provozovatelé.

  Na našich webových stránkách naleznete následující inzertní systémy:

3.6 Pouze pro technické účely také využíváme tzv. „local storage“ a „IndexedDB“ Vašeho internetového prohlížeče. Jedná se o zvláštní úložiště v prohlížeči, do kterých je možné ukládat uživatelská nastavení. Tato nastavení jsou obvykle v těchto úložištích ukládána do doby jejich změny.

3.7 Soubory cookies můžete sami spravovat prostřednictvím standartních webových prohlížečů (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče.

3.8 Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

4. PRÁVO NA NÁMITKU

4.1. Každý Subjekt údajů má právo na námitku. Právo na námitku umožňuje nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje konkrétní situace Subjektu údajů – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na straně Subjektu údajů existují konkrétní důvody, proč nechce, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy Správci jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

5. DOBA, PO NÍŽ BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

5.1. Správce bude Osobní údaje zpracovávat pouze po dobu nezbytnou k účelu zpracování, poté budou Osobní údaje archivovány za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce, následně budou likvidovány v souladu s platnou právní úpravou a to ve lhůtě 1 rok od jejich získání. 

5.2. Správce nemůže Vaše Osobní údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Správce Osobní údaje skutečně potřebuje. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů Správce rozhoduje.

5.3. Pro zpracování Osobních údajů vychází Správce při určení doby zpracování z těchto hledisek:

 1. délky promlčecí doby,
 2. pravděpodobnosti vznesení právních nároků,
 3. obvyklých postupů na trhu,
 4. pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a
 5. případných doporučení dozorových orgánů.

6. PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ

6.1. Osobní údaje Subjektu údajů bude Správce zpracovávat automatizovaným způsobem. Webové stránky a přihlašovací formuláře Správce provozuje na serverech SuperNetwork s.r.o., IČO: 25492063.

6.2. Správce zaručuje, že přijal s ohledem na povahu, rozsah a účel zpracování Osobních údajů vhodná technická a organizační opatření. Pokud by došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů, je Správce povinen ohlásit porušení dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

6.3. Pokud navštívíte naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany. Mezi informace, které ukládáme, patří:

 • Vaše IP Adresa;
 • Otevíraná stránka našeho webu;
 • Kód odpovědi http;
 • Identifikace Vašeho prohlížeče;
 • HTTP referer záznam.

6.4. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám (s výjimkou osob uvedených v úvodu těchto Zásad).

6.5. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

6.6. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být Osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

6.7. Správce ihned řeší každý bezpečnostní incident týkající se Osobních údajů. V případě, že je pravděpodobné, že incident bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody Subjektu údajů Správce tuto osobu vždy informuje a sdělí, jaká opatření k nápravě přijala. O každém incidentu se sepíše záznam. O každém závažném incidentu Správce informuje Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. POUČENÍ

7.1. Fyzická osoba má právo u Správce:

 1. požadovat přístup k Osobním údajům, které Správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
 2. požadovat opravu Osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných Osobních údajů;
 3. požadovat výmaz Osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení;
 4. požadovat omezení zpracování Osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení;
 5. získat Osobní údaje, které se jí týkají a
  - které zpracovává Správce s jejím souhlasem; nebo
  - které zpracovává Správce pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto Osobní údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení;
 6. má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

7.2. Pokud Správce obdrží takovou žádost, bude informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce není v určitých případech stanovených Nařízením povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Správce může (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

7.3. Pokud Správce obdrží výše uvedenou žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

7.4. Informace o tom, že jste u Správce uplatnili svoje práva a jak Správce Vaši žádost vyřídil, si po přiměřenou dobu (4 let) uloží za účelem dokladování této skutečnosti a ochrany práv.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

8.2. Tyto Zásady o ochraně osobních údajů může Správce podle uvážení upravit či doplnit. V případě, že dojde ke změnám v těchto Zásadách, změní se i datum poslední revize uvedené v dolní části této stránky, přičemž takto upravené či doplněné Zásady budou ve vztahu k Vám a Vašim informacím účinné od tohoto data. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady, abyste měl/a přehled o tom, jakým způsobem Správce chrání Vaše Osobní údaje.

8.3. V případě, kdy se domníváte, že Správce zpracovává Osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní ochranu.

Kontakt:

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se těchto Zásad, prosím kontaktujte nás na dpo.mfp@mafra.cz.

Nabytí platnosti a účinnosti

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem vyhlášení uvedeného v zápatí. Tyto Zásady se vyhlašují s účinností na dobu neurčitou.

Společnost: MAFRA Print, a.s. IČO 073 23 441, se sídlem Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23687.

Vyhlášení: 1. 12. 2018

Kalendář vydání časopisů
Čtvrtek
18 / 4
COSMO Body č. 1
Čas na lásku č. 9
Harper's Bazaar č. 5