ČASOPISY A ON-LINE PROJEKTY VYDAVATELSTVÍ MAFRA
Skrýt
nabídku
Zobrazit
nabídku
Pravidla soutěží
Další vydání
časopisu
Chvilka pro tebe
Středa
19  08
Předchozí vydání
Chvilka pro tebe č. 47 / 2022
Chvilka pro tebe č. 46 / 2022
Chvilka pro tebe č. 45 / 2022

Chvilka pro tebe

Podmínky účasti

Do znalostních soutěží se mohou zapojit fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm a adresou pro doručení na území České republiky kromě těch, kteří jsou:

  • jakýmkoliv způsobem zapojeni nebo se účastní organizování soutěží;
  • zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příslušníci.

Pořadatelem soutěží je společnost BAUER MEDIA v.o.s. IČ: 497 09 968, se sídlem Moulíkova 1b/3286, PSČ 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9752.
Výměna věcných výher za peněžitou výhru není možná, pouze u označených křížovek může soutěžící volit mezi věcnou výhrou nebo peněžitou výhrou. Všichni výherci budou o výhře písemně vyrozuměni a bude jim doručena na náklady pořadatele.

Výherci budou vybráni ze všech správných odpovědí došlých včas. Uzávěrka zasílání tajenek SMS je každé úterý o půlnoci. S novou Chvilkou se ve středu začíná soutěžit o ceny z nového vydání časopisu.
Soutěžit můžete každou středu od 6:00 do následujícího úterý 23:59:59.
Účastí v soutěži vyjadřuje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorovi soutěže jakožto správci (dále jen „správce“), za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků, a to do vyjádření nesouhlasu soutěžícího s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže, který poskytl osobní údaje, má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jejich likvidaci a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může kdykoliv bezplatně na adrese správce požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci; žádost o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci učiněná před koncem soutěže však povede k vyřazení ze soutěže. V případě pochybností, která se týká zpracování jeho osobních údajů, se účastník může obrátit s dotazem na správce. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město, z něhož pochází, v časopisu Chvilka pro tebe (včetně internetu). Soutěžící dále výslovně souhlasí s bezplatným pořízením jeho obrazových záznamů (fotografií) s výhrou (nebo časopisem Chvilka pro tebe atd.) a jejich bezplatným zveřejněním na stránkách časopisu Chvilka pro tebe (včetně internetového vydání). V případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem vyzván, je povinen za podmínek pořadatelem stanovených umožnit pořízení obrazového záznamu (fotografie) vlastní osoby ze strany pořadatele či pořadatelem pověřené třetí osoby; v případě, že k tomu bude soutěžící pořadatelem či jím pověřenou třetí osobou v souvislosti s pořizováním svého obrazového záznamu (fotografie) vyzván, je rovněž povinen prokázat svoji totožnost předložením platného občanského průkazu. V případě neposkytnutí souhlasu dle tohoto ustanovení, případně neuposlechnutí jakékoliv výzvy pořadatele dle předchozí věty ztrácí soutěžící na výhru nárok a bude nahrazen novým výhercem. Má se za to, že soutěžící neuposlechl výzvu pořadatele ve smyslu tohoto ustanovení i v případě, kdy se pořadateli nepodaří soutěžícího ani do dvou dnů od obdržení SMS s informací o výhře kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů, se kterými se soutěžící zapojil do soutěže, jakož i v případě, kdy soutěžící jiným způsobem neposkytuje přiměřenou nezbytnou součinnost pro realizaci práv pořadatele dle tohoto ustanovení.

Pokud nepřijde takový počet správných SMS, aby bylo možno přidělit danou výhru, stane se výhercem takové nepřidělené výhry vždy odesilatel správné SMS na 50. místě v pořadí počítaném zpětně od poslední doručené správné SMS v daném kole. (Příklad: Do soutěže o 50 000 Kč bude v 1. kole doručeno 2000 správných SMS. V takovém případě výhru 50 000 Kč získává odesilatel 1951. správné SMS v pořadí z těch soutěžních SMS, kterými soutěžící soutěžili o tuto výhru.)

Finanční výhry od 10 000 Kč (včetně) může každý jednotlivec získat jen jednou za tři měsíce. Od veškerých peněžitých výher převyšujících částku 10 000 Kč bude odečtena srážková daň ve výši 15 % a po odečtení těchto 15 % má výherce nárok na vyplacení peněžité výhry.

Jak posílat řešení

SMS zprávou

Na tel. č. 906 15 09 (pokud není uvedeno jiné). Tvar pro odeslání tajenky najdete u každé křížovky. Mezi slovy udělejte mezeru, za tajenku nepište jiné znaky. Pište bez diakritických znamének. U denních SMS soutěží posílejte SMS celých 24 hodin. Cena jedné SMS = 9 Kč, včetně DPH. Není-li u soutěže uvedeno jinak, v každé soutěži vyhrává správná SMS, doručená jakožto 1000. v pořadí, do vyčerpání výher. Pokud není u soutěže uvedeno jinak, každá soutěž má 1 výherce.

Poskytovatelem služby je BAUER MEDIA v.o.s., Moulíkova 1b/3286, PSČ 150 00 Praha 5.

Písemně

Soutěžní kupon umožňuje zúčastnit se všech křížovek najednou. Tajenky vepište tiskacími písmeny do kuponu. Vystřihněte ho, nalepte na korespondenční lístek a pošlete na Chvilka pro tebe, P. O. BOX 6, Nádražní 1, 150 05 Praha 5. Je jedno, zda vyluštíte jednu nebo všechny křížovky. Na výhru má šanci každá správná tajenka. Do obálky lze vkládat i více kuponů. Uveďte své jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo.

Přes internet

Na internetové stránce časopisu Chvilka pro tebe (www.bauermedia.cz/chvilka-pro-tebe?tab=form) najdete soutěžní kupon, který vám umožní zúčastnit se vybraných soutěží, i návod, jak postupovat. Odeslání kuponu s libovolným počtem vyplněných tajenek je zdarma.

E-mailem

Na naši stálou adresu: chvilka.soutez@bauermedia.cz. Odpovědi můžete posílat vždy do dalšího čtvrtka do 12 hodin.

Pokud nepoužijete soutěžní kupon a tajenky odešlete pouze na korespondenčním lístku nebo e-mailem, nezapomeňte vždy uvést číslo časopisu a stránky, kde se křížovka nachází. Uveďte své jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo.

CHVILKA PRO TEBE, P. O. BOX 6, NÁDRAŽNÍ 1, 150 05 PRAHA 5

Kalendář vydání časopisů
Pondělí
5 / 12
Rytmus života č. 49
TV Max č. 25
Úterý
6 / 12
Claudia č. 49
Čas pro hvězdy č. 49
Luštění pro děti č. 6
Můj svět č. 1
Středa
7 / 12
Chvilka pro tebe č. 49
Nostalgie č. 12
Pestrý svět č. 49
Tina č. 49
Vaříme krok za krokem č. 12
Žena a život č. 25